Công ty TNHH DDK Việt Nam (Fujikura)

Dự án: Cung cấp thiết bị lọc hệ thống xử lý nước cấp và xi mạ

Thời gian thực hiện: từ năm 2013