Công ty TNHH Sản xuất bánh kẹo Phước Thành

Dự án: Công trình tẩy rửa cáu cặn hệ thống

Thời gian thực hiện: năm 2013