Công ty Cổ phần Hiệp Phú

Cải tạo hệ thống xử lý nước thải sản xuất.