Hotel Equatorial – Khách sạn 5 sao

Xử lý mùi hôi bằng vi sinh an toàn với người sử dụng và môi trường

Cung cấp hóa chất xử lý nước

Thời gian thực hiện: năm 2014