Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Gia Gia Phát

Cung cấp vi sinh (Chế phẩm sinh học) xử lý môi trường.